Back to All Events

Anti-korruption I praktiken – krishanteringen! Så gör du efter dikeskörningen!

Paneldeltagare:
Peter Utterström, Advokat, Legalworks Nordic
Leif Frykman, grundare av Legalworks Nordic
Peter Alestig, Journalist, Svenska Dagbladet
Ebba Waltré, Legal Director, DXC Technology

Beskrivning av samhällsfrågan
Inom korruptionslagstiftningarna har begreppet ”failure to prevent” utvecklats, dvs att företaget och dess ledningen har en skyldighet att verka preventivt för att företaget, och alla dess anställda, följer de lagar och regler som uppställs. Vi diskuterar frågan utifrån ett praktikfall.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Utifrån ett praktikfall med ett fiktivt företag i centrum där compliance-chefen just informerats om möjligt brott mot företagets Code of Conduct och lagen i ett visst land går vi igenom vad som därefter händer och hur detta påverkar och hanteras av olika aktörer, såsom ledning, jurister och media. I USA har regler om failure to prevent tillämpats i praktiken medan andra länders motsvarande lagstiftningar, t ex. UK Bribery Act, har infört detta i lagstiftningen. I Sverige skedde detta i den reviderade lagstiftningen från 2012 genom att brottet ”grov vårdslös finansiering av muta” infördes. Detta innebär i realiteten att företagsledningen måste skapa någon form av kontrollsystem/regler för att denna ska kunna undvika ansvar under nämnda brottsrubricering. Många av de multinationella företagen – särskilt de som har varit utsatta för utredning av de amerikanska myndighet - har därför infört omfattande preventiva program i syfta att undvika dryga böter men även ledningens personliga ansvar