Jul
5
4:00 PM16:00

Mot korruption för hållbar handel

För företag har det blivit allt viktigare att arbeta på ett ansvarsfullt sätt, inte minst då produktion sker i allt mer komplexa globala värdekedjor, samtidigt som informationssamhället gör att bara ryktet om oegentligheter kan spridas blixtsnabbt över världen. 

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är ett delmål (16.5) i Agenda 2030 men också en förutsättning för att nå de globala målen. Endast i en korruptionsfri miljö kan konkurrensen fungera som den ska. Seminariet kommer att diskutera hur företagens öppenhet, ansvarstagande och integritet bidrar till arbetet mot korruption och hur det skapar synergieffekter som bidrar till Agenda 2030, t.ex. innovationer och välstånd.

 

Medverkande:

     Ylva Skoogh, inledningstalare, Transparency International Sverige

     Ursula Hohlneicher, AstraZeneca

     Michaela Ahlberg, GreyZone

Moderator:

     Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden

View Event →
Jul
5
2:00 PM14:00

Etiska dilemman på komplexa marknader – vad kan uppstå och hur ska man agera?

I en global värld med ökat fokus på etik och regelefterlevnad ställs höga krav inte bara på ett företags agerande i Sverige utan också internationellt. Det krävs inte en längre resa från Sverige för att möta marknader där korruptionen är omfattande, och det finns inga indikationer på att korruptionsutmaningarna kommer att bli färre. Det är därför inte konstigt att det är just i den internationella verksamheten och i de gränsöverskridande affärerna som de största utmaningarna ligger. Det ställs därtill allt högre krav på företag att agera inte bara lagligt, utan också ansvarsfullt och hållbart. Enbart misstanken om en korruptionsskandal eller en etiskt tveksam affär kan leda till förtroendeskador.

De mångfacetterade situationer som kan uppstå är dock inte alltid svarta eller vita, och flera olika dilemman kan uppstå. Med avstamp i faktiska situationer och erfarenheter diskuteras under seminariet hur olika utmaningar kan hanteras, och vilka konsekvenser som kan uppstå.

 

Medverkande:

     Hans Biörck, ordförande, Skanska

     Maria Håkansson, vd, Swedfund

     Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso

     Fredrik Svensson, partner, Mannheimer Swartling

Samtalsledare:

     Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling

View Event →
Jul
5
1:00 PM13:00

Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

Redan i dag används ny teknik i kampen mot korruption. Men med blockkedjor och artificiell intelligens (AI) tror vi att tekniken kommer få ännu större genomslag inom både näringsliv och myndigheter. När transparensen och tillförlitligheten ökar förväntas det påverka effektiviteten och förtroendet positivt.

Blockkedjetekniken kan användas inom en lång rad områden. Exempelvis kan ID-problematik hanteras och fysisk spårbarhet säkerställas. Inom redovisning och revision liksom skattekontroll förutses stor användning. Blockkedjor och annan ny teknik kommer också kunna användas vid bekämpning av korruption - dels internt i företag och organisationer, dels av myndigheter. Här finns stort utrymme för nya och innovativa grepp.

Men är den nya tekniken bara av godo? Den som vill gömma information får kanske ännu större möjligheter att göra det? Det finns alltså två sidor av myntet.

 

Medverkande:

     Conny Svensson, Head of Digital Transformation, CGI Sverige

     Ester Sundström, rådgivare inom riskhantering, Deloitte

     Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket

     Robert Engstedt, kammaråklagare, Riksenheten mot korruption

Moderator:

     Anna Felländer

  

 

View Event →
Jul
5
12:00 PM12:00

Hur arbetar regeringen mot korruption?

Även om länge efterfrågade åtgärder för att förebygga risker för korruption nu har initierats, bland annat genom regeringens uppdrag till Statskontoret och ett förstärkt lagskydd för visselblåsare, så efterfrågas fortfarande såväl skärpt mutbrottslagstiftning som ett helhetsgrepp mot korruption – i form av en nationell handlingsplan. Sveriges tapp i internationella korruptionsmätningar pekar på ett minskat förtroende för den offentliga sektorn. En nationell handlingsplan skulle visa på att regeringen tar korruptionsriskerna på allvar.

Resultatet från TI Sveriges enkätundersökning till samtliga riksdagspartier tyder på att partierna inte prioriterar antikorruption. Under morgonen den 5 juli ställs partierna mot väggen vad gäller det låga intresset. Civilministern kommentar resultatet från diskussionen och ger sin syn på vilka åtgärder som behövs för att förebygga korruption.

 

Medverkande:

     Ardalan Shekarabi, civilminister, (S)

Moderator:

     Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling

View Event →
Jul
5
11:00 AM11:00

Hur kan man effektivisera antikorruptionsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen?

I samhällsbyggnadsbranschen finns många särdrag som leder till att riskerna för korruption är relativt stora. Svängningar i byggaktivitet över tid leder till svårigheter att vid varje tidpunkt ha tillräcklig med arbetskraft. Andra särdrag är att branschen omsätter stora pengar, involverar många parter och att kedjorna av underleverantörer ofta är långa. Försök har gjorts att höja den etiska standarden bland annat genom en överenskommelse mellan olika parter i den offentligt finansierade bygg- och fastighetsbranschen.

I det här seminariet kommer vi söka identifiera drivkrafterna bakom förekomsten av korruption i branschen och vad de olika parterna i den offentligt finansierade delen av branschen kan och bör göra för att minska riskerna för korruption.

 

Medverkande:

     Carin Stoeckmann, vice ordförande, Sveriges Byggindustrier

     Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket

     Karin Malmgren, chefsjurist, Peab AB

Moderator:

     Magnus Lindahl, Director, PwC Forensic Services

View Event →
Jul
5
10:00 AM10:00

Är jag korrupt? Dilemmadiskussioner på scen

För tilltron till det offentliga är det en förutsättning att offentlig verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Förekomst av korruption i alla dess former, däribland mutor, vänskapskorruption, jäv och favoriseringar, rubbar förtroendet och riskerar i förlängningen att påverka legitimiteten för demokratin. Verkligheten är dock skiftande och i realiteten förekommer flera situationer som kan ställa frågan om gränsen mellan det lämpliga respektive olämpliga – eller till och med korrupta – på sin spets. Under seminariet diskuteras ett antal dilemman som kan uppstå samt hur dessa kan hanteras.

 

Medverkande:

     Leif Walterum, fd. kommunalråd, Skövde kommun

     Lena Johansson, generalsekreterare, ICC Sweden

     Maria Vikingsson, kommundirektör, Sotenäs kommun

     Magnus Johansson, bitr. enhetschef avd. för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

Moderator:

     Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

View Event →
Jul
5
9:00 AM09:00

Vad gör de politiska partierna för att bekämpa korruption?

TI Sverige har genom en enkät till samtliga riksdagspartier kartlagt deras inställning till olika korruptionsrelaterade frågor. Partierna har fått svara på om de anser att reglerna för partifinansiering ska skärpas så de överensstämmer med Europarådets rekommendationer. De har också fått ge sin syn på vad som kan göras för att minska riskerna för korruption i offentlig upphandling, hur de ser på behovet av en professionell och oberoende revision i kommunerna, om lagstiftningen bör skärpas och vad partierna vill göra för att minska alla former av korruption i Sverige.

Svaren antyder att korruptionsbekämpning inte har hög prioritet i något parti. Frågan måste komma högre upp på den politiska dagordningen. Klas Eklund kommer att ställa representanter för de politiska partierna till svars om korruptionsfrågorna.

 

Medverkande:

     Anders Edholm, vice partisekreterare (M)

     Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP) 

     Helene Odenjung, 1:a vice ordförande samt kommunalråd i Göteborg (L)

     Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

     Patrick Reslow, ledamot i justitieutskottet (SD)

     Per-Ingvar Johnsson, talesperson i konstitutionella frågor (C)

     Peter Kullgren, valledare och bitr. partisekreterare (KD)

Moderator:

     Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling

View Event →