Tillsammans Mot Korruption i Almedalen

För tredje året i rad ordnade Institutet Mot Mutor (IMM), Transparency International Sverige (TI Sverige) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) en hel dag med seminarier på olika antikorruptionsteman den 5 juli. Arrangörerna lyckades även i år attrahera en lång rad inflytelserika privata företag, organisationer och myndigheter att åta sig att ordna seminarier med många mycket intressanta talare. Läs mer nedan några observationer för dagen och hoppas att vi ses på det uppföljande seminarium som planeras äga rum den 16 november i Stockholm:

  • Sverige är enligt internationella mätningar i hög grad förskonat från korruption. På lokal nivå är dock misstron mot politiker och tjänstemän ganska stor och många tror att korruptionen ökar. Orealistiskt att tro att polis och åklagare ska kunna stävja korruptionen. I stället viktigt med självreglering som Näringslivskoden.
  • Många talare betonade vikten av engagerat ledarskap; ledare som visar prov på hög moral och att företag skaffar sig robusta verktyg för efterlevnad.
  • Flera var eniga om att styrelser idag tar ett betydligt större ansvar för etikfrågor än för ca 5 – 7 år sedan; detta i takt med att de etiska riskerna har ökat.
  • I offentlig upphandling finns många risker. Viktigt är att inte bara ordentligt förbereda upphandlingar före avtal utan också följa upp så att man säkerställer att man få det man beställt.
  • Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn presenterades. Tryggare kommunikationsvägar mellan berörda parter bör minska riskerna för korruption. 
  • Representanter för en mindre kommun gav konkreta och åskådliga exempel hur man kan arbeta för att bekämpa korruptionen.

Korruption i Sverige

Sverige är ett land som internationellt sett har en låg grad av korruption. Enligt den senaste mätningen från Transparency International placerar sig Sverige på en tredje plats, som det tredje minst korrupta landet i världen. Även om Sverige är ett land som har ett högt förtroende utifrån den internationella aspekten så är korruptionsrisker vardag och mediarapporteringen visar att vi på intet sätt är förskonade. 

Korruption finns på alla nivåer i samhället och kan drabba såväl offentliga verksamheter som företag.  

Vi behöver fortsätta arbeta för;
· att öka medvetenheten om riskerna för korruption,
· att fler och fler aktörer samverkar mot korruption, 
· att arbetet mot korruption blir så effektiv som möjligt.

Genom vårt gemensamma initativ ”Tillsammans Mot Korruption” -  fortsätter vi dela de goda exemplen och stöttar alla seriösa aktörer i arbetet mot korruption.


Om oss

Sedan 2014 har vi, AmCham Sweden, IMM och TI Sverige tillsammans arbetat för att samla privata och offentliga aktörer i det positiva arbetet mot korruption. Tillsammansmotkorruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

För bästa genomslag koncentrerar vid diskussionen mot korruption till en hel dag i Almedalen där alla ni som är intresserade av frågan är hjärtligt välkomna. 

Samordnande och arrangörer av initiativet är; AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Institutet Mot Mutor; IMMs uppgift är att sedan 1923 verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan. Institutets huvudmän är Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Stockholms Handelskammare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Transparency International Sverige; TI Sverige är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International. TI Sverige verkar för att sprida kunskap om korruptionens utbredning och dess skadeverkningar. TI Sverige verkar också för ökad transparens både i offentlig och privat sektor.

American Chamber of Commerce in Sweden; AmCham Sweden grundades i Sverige 1992 och består idag av mer än 200 företag. Föreningens främsta syften är att främja handel och investeringar mellan USA och Sverige samt att verka för amerikanska kommersiella intressen i Sverige. AmCham Sweden hjälper även till att  sprida innovation och  s.k. “best practices”. Dessutom har många av våra medlemmar jobbat aktivt i decennier mot korruption till följd av USA:s antimutlagstiftning, Foreign Corrupt Practices Act, som trädde i kraft 1978.